NYCKELBIOTOP URVÄRDESOBJEKT

 


08G1b, nr37

yta=0,6hektar

 

Beskrivning och allmän bedömning

 

En liten bergklack med gammal skog.

Här finns mycket gamla grovbarkiga tallar och ett inslag av gammal gran.

På flera av tallarna finns gnagspår av den rödlistade Reliktbocken (NT)

Biotoptyp Barrskog

 

Biotopkaraktär

Värdefull lägre fauna Spärrgreniga grova träd

 

Nyckelelement

Gammal tall

Gammal senvuxen gran

Döende gammalt träd

 

Signalarter och röd listade arter

Blåsippa

Hepatica nobilis

Grovticka

Phaeolus schweinitzii

Reliktbock

Nothorhina punctata

Granbarkgnagare

Microbregma emarginata

 

 

08G1b, nr38

yta=0,5hektar

 

Biotoptyp Tallskog

 

Beskrivning och allmän bedömning

En höjd och östvänd sluttning med gamla tallar.

Signalarter och röd listade arter

 

Svart praktbagge

Anthaxia similis

 

 

08G1b, nr39

yta=2,1hektar

 

Beskrivning och allmän bedömning

 

En bergklack med omgivande sluttningar i alla riktningar. Området hör ihop med naturvärdet i öster,

här har förmodligen tidigare varit ett gammalt skogsbete.

Den östra delen är en ravinsänka med sluttningar år nordost, här är bitvis väldigt blockigt.

I den centrala delen finns bergklacken som en höjdplatå. Mot söder och i väst är sluttningarna bitvis skarpa.

Skogen är olikåldrig och har karaktären

av gammalt skogsbete med en viss igenväxning, i hela området finns gammal grov tall och grov gran.

Inslag av ek, oxel, asp, ask, rönn, björk, lönn och hassel finns. Död ved finns mest som stående döda

träd och enstaka lågor.

 

Biotoptyp Barrskog

 

Biotopkaraktär

Upphörd beteshävd Äldre skogsbete, Stark sluttning: Spärrgreniga grova träd Stort inslag av senvuxna träd

 

Nyckelelement Gamma tall Gammal grov gran Torraka

Torrträd Trädhåligheter, bohål

 

Signal arter och röd listade arter

Knärot

Goodyera repens

Svart praktbagge

Anthaxia similis

Tallticka

PheUinus pini

Granbarkgnagare

Microbregma emarginata

 

08G1b, nr02

yta=1,1hektar

 

Beskrivning och allmän bedömning

 

En liten brant och blockig sluttning med gammal grov granskog. En del av granarna är säkert metergrova.

Här finns även gamla björkar, några gamla aspar och inslag av yngre ask och lönn. Markfloran är rik

med bland annat trolldruva, ormbär, blåsippa och hässelbrodd. Någon enstaka grov låga finns. Ett ovanlig

och säreget bestånd som kommer att få höga naturvärden om det lämnas orört. Träd som faller bör få ligga kvar. .

Ytterligare funna signalarter är : trubbfjädermossa, vågig sidenmossa, krusig ulota, gammelgranslav,

skriftlav, krusbärskremla, smalsvampklubba, sårläka, grön pyrola och blåsippa

 

Signalarter och röd listade arter

 

Svart trolldruva

Actea sDicata

Sårläka

Sanicula europea

 

Myr i Hemgölen området

yta=1,7 hektar

 

Beskrivning och allmän bedömning

 

En myr i Hemgölen-området: Här finns växtarter som är beroende av lågt pH beroende på att Hemgölen inte har någon tillrinnande vatten från sjön. 

Olika vitmossor, rosling, sileshår mm. finns. Myren är inte utforskad och vi ber er om mer information när ni hittar unika arter.

Hela vassområdet tillhör Hemgölen: Häckningsplats vissa år för tranor.

 

Signalarter och röd listade arter