Naturvärdena på Åtvidstorp

 

 

08G1b, nr30

yta=1.7hektar

 

Östra Mörvik

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

Ett bergbundet område med bitvis branta sluttningar ned mot sjön Ören i väster och i norr. Här växer

en gammal hällmarktallskog, skogen är olikåldrig med överlag mycket gammal tall , en del så gamla

som 250- 300 år. Ett större inslag av gammal björk finns. Området har förmodligen brunnit får länge

sedan. Det finns gott om död ved i form av lågor och torrakor.

 

 

Biotoptyp Hällmarkskog

 

Biotopkaraktär

Hällar ger karaktär åt objektet Rikligt med död ved

Området har brunnit, brandssår, stort inslag av senvuxna träd vid sjö avgränsar del av objekt stark sluttning

 

 

Nyckelelement Gammal tall

Gammal senvuxen gran Gammalt lövträd Låga av tall

Torraka

 

Signalarter och röd listade arter

Tallticka, Phellinus pini

 

 

08G1b, nr31

yta=1.2hektar

 

Predikstolen

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

En nordostvänd långsträckt brant/sluttning ned mot sjön Ören. Gran är det dominerande trädslaget,

men här finns inslag av asp, björk, rönn, hassel och gammal tall. Det finns mycket död ved både

stående och liggande.

 

 

Biotoptyp Barrnaturskog


Biotopkaraktär

Rikligt med död ved

Hög och jämn luftfuktighet

Sjöstrand avgränsar del av objekt, stark sluttning

Blockrikt eller storblockigt

 

 

Nyckelelement Gammal grov gran Gammal tall

Låga av gran Torrträd Torraka Lodyta

Block

Låga av lövträd Bergvägg

 

Signalarter och rödlistade arter

Skriftlav

Graphis scripta

Stubbspretmossa

Herzogiella seligeri

Ullticka

Phellinus ferrugineofuscus

Granbarkgnagare

Microbregma emarginata

 

08G1b, nr32

yta=2,4hektar

 

 

V Svartviken

 

Biotoptyp Lövträdsrik barrskog

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

Ett varierat område som vetter mot sjön Ören.

Det är plan bördig mark i den östra delen och rikblockigt med småbranter i den västra delen.

Området domineras av grova tallöverståndare och gammal grov gran.

Här finns också grov asp och ett inslag av al, rönn, ek, hassel och sälg.

Här fanns gott om grova träd, grövre än 70 cm, av både tall och gran.

Ytterligare signalarter som hittats är Svart trolldruva, sår:Jäka och smal

svampklubba. .

 

 

Produktiv skogsmark

 

 

Signalarter och röd listade arter

 

Svart praktbagge

Anthaxia similis

Granbarkgnagare

Microbregma emarginata

Blåsippa

Hepatica nobilis

 

08G1b, nr35

yta=0,7hektar

 

 

Ö Sandvik

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

En sluttning med gammal mycket gammal tallskog, här finns inslag av 250-åriga träd.

 

 

Biotoptyp Barrskog


 

Biotopkaraktär

Nyckelelement Gammal tall

 

08G1b, nr34

yta=0,6hektar

 

Svartviken

 

 

Beskrivnina och allmän bedömnina

En övergiven beteshage med ett grova medelålders, spärrgreniga ekar.

Enstaka gamla tallar där Ekarna bör frihuggas.

 

 

Ägoslag

Produktiv skogsmark

 

08G1b, nr33

yta=1,3hektar

 

 

Östra Jarlmossen

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

Ett varierat område med en berldack i väster och ett surdråg med al i den östra delen. Skogen är

olikåldrig med ett stort inslag av gamla tallar 160-170 år gamla och enstaka ännu äldra. Området har

förmodligen nyttjats som bete långt tillbaka i tiden och är betat idag. Död ved finns sparsamt mest som

stående döda träd.

 

 

Biotoptyp Betad skog Barrskog


 

Biotopkaraktär

Betespåverkan. färsk

Äldre skogsbete

Rikligt med grova träd

Värdefull lägre fauna

Stark sluttning

Sjöstrand avgränsar del av objekt.

 

 

Nyckelelement Gammal tall Döende gammalt träd


Signalarter och röd listade arter

Korallrot

Corallorhiza trifida

Blåsippa

Hepatica nobilis

Svart praktbagge

Anthaxia similis

Reliktbock

Nothorhina punctata

Tallticka

Phellinus pini

Blomkålssvamp

Sparassis crispa

 

08G1b, nr36

yta=2,4hektar

 

Biotoptyp Barrträd

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

Ett varierat område med bergklackar, sluttningar och bitvis blockig terräng.

På bergklackarna finns gammal

tall. Ett inslag av gran, björk, ek, rönn och en - finns.

I hela beståndet finns överståndare av tall, en del av dessa är grova. Död ved finns sparsamt.

 

 

Sianalarter och röd listade arter

 

Tallticka

Phellinus oini

Svart praktbagge

Anthaxia similis

 


08G1b, nr03

yta=1,3hektar


Örsmossen


 

Biotoptyp Lövskogslund/Hagmarksskog

 

 

Beskrivning och allmän bedömning

En igenväxande ekhagmark som inte längre betas. En del av ekarna är ganska grova och vidkroniga. I

gläntorna finns en hel del hagmarksflora kvar, ängsvädd, gökärt med mera. Skötsel: Bete bör återinföras.

En del gran som börjar tränga in bör tas bort. En del yngre lövträd bör också huggas bort om betet återupptas.

 

Lista på svampa